Cổ phiếu HAG | Tổng quan cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

TÓM GỌN SƠ LƯỢC ( QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN )

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: C

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Nông nghiệp: Cao su, mía đường, dầu cọ, bò
Bất động sản: Myanmar

RỦI RO KINH DOANH

Ảnh hưởng mạnh bởi tính chu kỳ của 2 ngành kinh doanh