Triết lý của phân tích kỹ thuật

Để nắm và sử dụng thành thạo một phương pháp – công cụ chúng ta cần nắm rõ triết lý của nó, triết lý là nền tảng của sự thành công, nếu không nắm được triết lý thì cũng như việc nắm được thể xác