Quản lý danh mục đầu tư – Khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó

Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là gì ?

Một danh mục đầu tư bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, vàng, hòa hóa, ETF, forex … phụ thuộc vào lượng vốn của nhà đầu